Praamid.ee

{{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part1')}} {{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part2')}}.

Contracts and Conditions

Contents
Terms and Conditions
Customer Data Processing Principles
Contract with Customer (only for business customer)


Download
Terms and Conditions (pdf)
Customer Data Processing Principles (pdf)
Contract with Customer (pdf) (only for business customer)


Terms and Conditions

1. Mõisted

1.1. Erandolukord – ebasoodsad navigatsioonitingimused, halvad ilmastikuolud, tehnilised rikked, erakorraliselt suur Reisijate arv jms.
1.2. Erimõõtmeline sõiduk – Sõiduk, mis on laiem kui 4 m ja/või kõrgem kui 4,5 m ning raskem kui 44 tonni.
1.3. Erireis – liinigraafikus teostatav spetsiaalne reis kindlal otstarbel, nt ohtlike veoste (OV) või elusloomade Ülevedu.
1.4. E-teenindus – veebilehel www.praamid.ee või mobiilirakenduses Praamid.ee asuv iseteeninduslik keskkond, kus klient saab osta, muuta ja tagastada Pileteid.
1.5. Graafikujärgne reis – parvlaevareis, mille Vedaja teostab vastavalt sõidugraafikule.
1.6. Hinnakiri – sisaldab Eesti Vabariigi vastava ametiasutuse kinnitatud parvlaevateenuste hinnakirja ja Vedaja kinnitatud lisateenuste hinnakirja, mida riigi vastava ametiasutuse hinnakiri ei hõlma.
1.7. Kliendikonto – pärast kasutajaks registreerimist kliendile e-teeninduses avatav konto, mille kaudu saab klient kasutada Teenuseid ja arveldada Vedajaga.
1.8. Käsipagas – Reisijal kaasas olev pagas, mis on Üleveo ajal tema järelevalve all. Käsipagasi hulka kuuluvad ka asjad, mis on Reisija Sõidukis või selle peal.
1.9. Lisareis – graafikuväline parvlaevareis, mille Vedaja korraldab riigi vastava ametiasutuse tellimusel.
1.10. Lisateenus – põhiteenuseid täiendav või neile lisaväärtust andev teenus, mille eest on Vedajal õigus nõuda tasu enda määratud ulatuses.
1.11. Ohtlik veos – kaubad, mis sisaldavad ohtlikku ainet vastavalt rahvusvahelisele ohtlike kaupade mereveo eeskirjale (IMDG Code, IMO) või mida loetakse ohtlikuks riigis kehtivates normdokumentides esitatud nõuete alusel.
1.12. Pilet – Veolepingu sõlmimist ja reisi eest tasumist kinnitav elektrooniline või paberkandjal dokument, mis annab Reisijale või Sõidukile õiguse Üleveoks ja mis tuleb kogu Üleveo ajal alles hoida.
1.13. Reisija – Veolepingu alusel parvlaevaga reisiv isik.
1.14. Sadamaala – sadama territoorium alates tõkkepuu läbimisest, millelt toimuvad Vedaja korraldatud Üleveod.
1.15. Sõiduk – mis tahes liiklusvahend, mis veetakse Veolepingu alusel lähtesadamast sihtsadamasse.
1.16. Suuremõõtmeline sõiduk – Sõiduk, mis on laiem kui 2,6 m ja/või kõrgem kui 4,0 m, sealhulgas raske sõiduk, mis on üle 10-tonnise teljekoormusega või üle 44-tonnise täismassiga.
1.17. Teenused – Sõidukite ja Reisijate Ülevedu ning Piletite ja Lisateenuste müük Vedaja parvlaevaliinidel.
1.18. Tellimusreis – parvlaevareis, mille Vedaja korraldab kliendi tellimuse alusel vastavalt kokkulepitud tingimustele.
1.19. Tüüptingimused – käesolev Teenuste sisu ja osutamist reguleeriv dokument.
1.20. Vedaja – TS Laevad OÜ.
1.21. Veoleping – Reisija ja Vedaja vahel sõlmitud leping, mille alusel viib Vedaja Reisija ja/või Sõiduki lähtesadamast sihtsadamasse. Reisija tasub reisi eest vastavalt kehtivale Hinnakirjale. Veoleping hakkab kehtima alates hetkest, mil Reisija ostab Pileti.
1.22. Ülevedu – Reisija ja/või Sõiduki transport lähtesadamast sihtsadamasse, alates parvlaeva pardale minekust kuni sellelt lahkumiseni.

2. Sõidugraafik

2.1. Parvlaevade sõidugraafiku koostab Vedaja koostöös Maanteeameti ja vastava vallavalitsusega, lähtudes riigi vastava ametiasutuse tellitud reiside arvust.
2.2. Kui Graafikujärgsete reisidega ei ole võimalik kõiki reisile soovijaid teenindada, on Vedajal õigus korraldada Lisareise ja Tellimusreise.
2.3. Lisareis korraldatakse siis, kui sadamas on ootel rohkem kui 100 (ükssada) liinimeetrit sõidukeid (liinimeeter on maa-ala pikkusega 1 (üks) meeter ja laiusega 2 (kaks) meetrit), järgmise Graafikujärgse reisini on rohkem kui 2 (kaks) tundi ja Vedajal on selle reisi jaoks olemas sõidugraafikust vaba parvlaev.
2.4. Ohtlike veostega Sõidukite Üleveoks on vallavalitsusega kooskõlastatult sõidugraafikus ette nähtud Erireisid, millele lubatud inimeste (sh Reisijate) ja Sõidukite arv määratakse parvlaevale omistatud tunnistuses.
2.5. Elusloomade (v.a lemmikloomad ja hobused) Ülevedu toimub Erireisidega.
2.6. Erandolukordades või muude Vedajast mittesõltuvate tingimuste korral ei ole Vedajal kohustust sõidugraafikust kinni pidada.
2.7. Juhul kui esinevad ebasoodsad ilmastikuolud või muud Vedajast sõltumatud tingimused, mis seavad või võivad seada ohtu inimesed, keskkonna või vara, on Vedajal õigus liiklus katkestada ja jätkata sellega pärast ohu möödumist.
2.8. Erandolukordade ja parvlaevaliikluse katkemise korral annab Vedaja reiside toimumise kohta infot veebilehel www.praamid.ee.
2.9. Vedajal on õigus ilma ette teatamata viivitada vastavate asjaolude äralangemiseni parvlaeva väljumisega, muuta parvlaevale pealemineku ja/või mahatuleku aega,kohta ja/või järjekorda juhul, kui erandolukorrast või muudest Vedajast sõltumatute tingimuste tõttu võivad sattuda ohtu inimesed, keskkond või vara.
2.10. Vedajal on õigus erandolukorrast või muudest Vedajast sõltumatute tingimuste esinemisel ilma eelneva teavituseta kasutada reisi tegemiseks sõidugraafikus märgitust erinevat parvlaeva või muuta parvlaevade marsruuti.

3. Piletite ostmine, muutmine ja kehtivus

3.1. Igale Reisijale ja Sõidukile tuleb osta Pilet. Pilet tuleb vormistada ka juhul, kui Reisijal või Sõidukil on tasuta sõidu õigus.
3.2. Maksimaalne reisile lubatud inimeste (sh Reisijate) ja Sõidukite arv parvlaeval määratakse laeva dokumentidega.
3.3. Pileti saab osta e-teenindusest, sadama kassast või helistades oma mobiiltelefoninumbrilt spetsiaalsele telefoninumbrile. Telefoni või e-kirja teel ei saa pileteid osta ega broneerida.
3.4. Graafikujärgse reisi Pilet on võimalik osta üldjuhul 2 (kaks) nädalat enne reisi. Vedajal on õigus muuta piletite ettemüügi aega ja lisada jooksvalt Lisareise või Tellimusreise.
3.5. Piletihinnad ja sõidusoodustused kehtestab majandus- ja taristuminister oma määrusega ning Piletite ja Lisateenuste müük toimub vastavalt Vedaja kehtestatud Hinnakirjale ja kordadele, mis on avaldatud veebilehel www.praamid.ee.
3.6. Sõidukite Üleveol kehtib eelisjärjekord ainult Piletile märgitud reisil. Üldjärjekorras saab Piletit kasutada Pileti ostuhetkest kuni 48 (nelikümmend kaheksa) tundi pärast Piletile märgitud reisi aega.
3.7. Erandolukordades või muudest Vedajast mittesõltuvate tingimuste korral on Vedajal õigus tühistada eelisjärjekorra piletid, teavitades sellest Reisijaid.
3.8. Piletit võib muuta või tagastada hiljemalt 15 (viisteist) minutit enne Piletile märgitud reisi algust. Üldjärjekorra E-piletit võib muuta sama päeva kella 23.45-ni. Kui Sõiduk on sõitnud Sadamaalale, ei ole enam võimalik piletit muuta ega tagastada.
3.9. Vedaja ei tagasta Pileti muutmisel raha, kui Piletile märgitud Sõiduki liik vahetatakse odavama vastu või kui Reisijate arvu vähendatakse.
3.10. Piletite tagastamiseks on kolm võimalust:
3.10.1. kasutades e-kirjaga tulnud piletiostukinnituses olevat linki;
3.10.2. e-teeninduses saab Pileti tagastada Kliendikontol, vajutades lehel „Minu piletid“ vastava Pileti juures nuppu „Tagasta“ ja täites Piletiostu tühistamise ja raha tagastamise taotluse;
3.10.3. ilma Kliendikontota Reisijad täidavad e-teeninduses Piletiostu tühistamise ja raha tagastamise taotluse.
3.11. Sadama kassas ei osteta pileteid tagasi, ei muudeta pileteid ega tehta väljamakseid.
3.12. Pileti tagastamisel arvestatakse tagastatavast summast vastavalt Hinnakirjale maha teenustasu, välja arvatud juhtudel, kus reis jääb ära Erandolukorra tõttu (vt Tüüptingimuste punkte 2.6 ja 2.7).
3.13. Kui reis jääb ära Erandolukorra või muude Vedajast sõltumatute tingimuste tõttu, hüvitatakse Pilet, mida ei kasutata 48 (neljakümne kaheksa) tunni jooksul alates Piletile märgitud reisi algusajast. Üldjärjekorra E-pilet hüvitatakse Erandolukorra või muude Vedajast sõltumatute tingimuste tõttu reisi ärajäämisel Pileti ostu päeva lõpust 48 (neljakümne kaheksa) tunni jooksul.
3.14. Kui Reisija ei avalda Piletiostu tühistamise ja raha tagastamise taotluses teistsugust soovi, kantakse tagastatav summa kontole, millelt tehti esialgne makse. Kui Pileti eest on tasutud sadama kassas sularahas, tuleb selle tagastamiseks alati täita e-teeninduses Pileti tagastamise taotlus ja märkida sellele arveldusarve number, millele tagastatav summa tuleb tasuda.
3.15. Tagastamisele kuuluv summa kantakse kliendi kontole 10 (kümne) tööpäeva jooksul.
3.16. Kliendiandmete töötlemise põhimõtted sätestatakse eraldi juhendiga, mis on kättesaadav aadressil www.praamid.ee.
3.17. Pileti ostmise, muutmise, tagastamise täpsed reeglid on kuvatud Vedaja veebilehel www.praamid.ee.

4. Piletikontroll

4.1. Piletikontroll toimub Sadamaalal enne parvlaevale minemist, minemisel ja vajaduse korral ka reisi ajal.
4.2. Reisija peab sõidusoodustuse kasutamiseks esitama asjakohase dokumendi (vt Soodustuse saamiseks vajalikud dokumendid). Kui Reisijal või Sõidukil ei ole dokumente soodustuse saamise õiguse tõendamiseks, käsitletakse seda Pileti puudumisena.
4.3. Reisijal on kohustus osta korrektne Pilet vastavalt hinnakirjale. Valesti ostetud Piletit käsitletakse Pileti puudumisena.
4.4. Pileti puudumisel on Reisijal kohustus osta korrektne Pilet. Vedajal on õigus kuni korrektse Pileti ostmiseni parvlaevale mitte lubada.

5. Reisijate vedu

5.1. Reisija liikumist parvlaevale ja sealt maha juhatab Vedaja esindaja. Jalakäija ja jalgrattaga Reisija liiguvad parvlaevale ja sealt maha jalakäijatele määratud rajal. Jalakäija ja jalgrattaga Reisija lähevad üldjuhul parvlaevale enne Sõidukite pealelaadimist ning tulevad maha pärast Sõidukite mahalaadimist.
5.2. Sadamaalal ja Üleveo ajal ning parvlaevale minekul ja tulekul on Reisija kohustatud järgima Tüüptingimusi, Vedaja esindajate korraldusi ja käemärke ning parvlaeval korra ja ohutuse tagamiseks kehtestatud reegleid (parvlaeval ei tohi joosta ja turnida reelingutel, laeva inventari ei tohi rikkuda jm), viitasid ja liiklusmärke ning veenduma liiklusohutuses. Korralduste või reeglite eiramisel on Vedajal õigus keelata Reisija tulek parvlaeva või nõuda Reisija lahkumist parvlaevast või Sadamaalalt. Vedaja ei vastuta Reisija ohutuse eest, kui Reisija eirab käesolevas punktis toodut.
5.3. Vedaja võib keelduda joobes või agressiivselt käituva Reisija teenindamisest ja mitte lubada teda parvlaevale ning sellisel juhul ei ole Vedajal kohustust Piletit hüvitada ega muuta.
5.4. Kui Vedaja töötaja annab korralduse autotekilt lahkuda, tuleb seda korraldust viivitamata täita. Vedaja ei vastuta Reisija ohutuse eest, kui Reisija viibib eelnimetatud juhtudel Üleveo ajal autotekil.
5.5. Laste- ja õpilasekskursioonil peab ekskursiooni korraldaja tagama, et grupiga on Üleveol kaasas piisav arv saatjaid, kes vastutavad selle eest, et kõik grupi liikmed käituksid vastavalt ohutusreeglitele (parvlaeval ei tohi joosta ja turnida reelingutel, parvlaeva inventari ei tohi rikkuda jm) ning viisakus- ja käitumisreeglitele.
5.6. Parvlaeval võib lemmikloomaga viibida ainult selleks ettenähtud alal (v.a juhul, kui lemmikloom on kandepuuris või -kotis). Söögikohas on lemmikloomaga viibimine keelatud. Reisija peab jälgima, et lemmikloom ei häiriks teisi Reisijaid, parvlaeva meeskonda ega ohustaks turvalisust või vara. Kõik teised loomad peavad Üleveo ajal olema eriveokites.
5.7. Turvalisuse tagamiseks võib Vedaja nii Sadamaalal kui ka Üleveo jooksul nõuda Sõiduki ja Käsipagasi sisu ettenäitamist.
5.8. Reisija ei tohi Sadamaalale või parvlaevale tuua esemeid või aineid, mis võivad ohustada inimesi, keskkonda või vara.
5.9. Keelatud esemete hulka kuuluvad muu hulgas laetud, pakendita või loata relvad, halvalõhnalised, kergestisüttivad, plahvatusohtlikud ja mürkained ning muudohtlikud ained. Kui ohtlik ese või aine on toodud parvlaevale ilma Vedajat informeerimata, teavitab Vedaja vastavalt olukorrale sellest Politsei- ja Piirivalveametit.
5.10. Reisijatel on keelatud muuhulgas:
5.10.1. tulla parvlaevale, viibida Sadamaalal või parvlaevas ilmses joobeseisundis või määrdunud riietuses;
5.10.2. seada ohtu teisi Reisijaid, keskkonda või vara;
5.10.3. suitsetada või tarbida alkoholi selleks mitte ettenähtud kohtades;
5.10.4. häirida Sadamaalal või parvlaevas teisi Reisijaid.

6. Sõidukite vedu

6.1. Sõidukiga sadamasse jõudmisel tuleb peale sõidukiliigi infotahvlite järgimise valida ka õige sõidurida:
6.1.1. kui Pilet on olemas, võib valida sobiva sõidurea;
6.1.2. kui Piletit ei ole, tuleb valida sõidurida „Kassa“ (üldjärjekord).
6.2. Sadamasse jõudmisel ja Sadamaalal tuleb järgida suunavaid viitasid, tabloosid, liiklusmärke, foore, teekattemärgistust ja Vedaja esindajate antud korraldusi (vt Sadamas ja laeval). Vedaja ei vastuta Sõiduki või Reisija ohutuse või kahju tekitamise eest, kui Reisija või Sõiduki juht eirab käesolevas punktis toodut.
6.3. Eelisjärjekorra õiguse kasutamiseks tuleb sadama pääsla läbida, kui toimub registreerumine Piletile märgitud reisile (vt sadama tabloolt). Muudel puhkudel suunatakse Sõiduk üldjärjekorda.
6.4. Kui eelisjärjekorra Piletiga Sõiduk jõuab sadama pääslasse vähem kui 15 (viisteist) minutit enne reisi väljumist, ei garanteeri Vedaja talle kohta väljuvale reisile (vt Sadamas ja laeval).
6.5. Eelisjärjekorras saavad parvlaevale teenistusülesandeid täitvad alarmsõidukid (alarmsõidukid, k.a nende saadetavad sõidukid), puudega isikuid vedavad sõidukid ja surnuid vedavad sõidukid.
6.6. Erandolukorras on Vedajal õigus kehtestada muid Sõidukite laadimise korraldusi. Juhul kui Maanteeamet on Erandolukorras käitumiseks andnud kirjaliku suunise, juhindub Vedaja antud suunisest.
6.7. Üldjärjekorrast toimub Sõidukite laadimine parvlaevale vastavalt nende Sadamaalal oma sõiduritta saabumise ajale.
6.8. Sõidukite laadimise järjekorra ja paigutuse parvlaevas määrab Vedaja, pidades silmas parvlaeva õiget püstuvust ja tekipinna ökonoomset kasutust.
6.9. Sõidukite parvlaevale laadimine toimub foorisüsteemi abil ja Vedaja esindaja juhendamisel ning parvlaevalt mahasõit toimub Vedaja esindajate juhendamisel. Kui juhendamist ei toimu, peab Sõiduki juht mahasõites mitte peatuma Sadama alal ja võib parkida ainult selleks ettenähtud parkimiskohtadel, arvestades tavapäraseid sõidukite parkimise reegleid. Autoelamu ja haagissuvila parvlaevale laadimisel ja mahasõites peab Sõiduki juht veenduma nimetatud Sõiduki ohutuses ja et see ei põhjustaks parvlaevale ega kolmandatele isikutele vigastusi.
6.10. Sõidukiga tuleb parvlaeval järgida järgmisi ohutusnõudeid:
6.10.1. Sõiduki juht peab sisse lülitama või peale tõmbama Sõiduki käsipiduri, panema auto parkimise režiimile (manuaalkäigukastiga autodel tuleb lükata sisse esimene käik) ning jälgima, et kütusepaak oleks tihedalt suletud ja et Sõidukist ei lekiks õli või kütust;
6.10.2. Sõiduki juht peab Vedaja esindajat informeerima Sõiduki eripäradest ja tehnilistest vigadest, mis võivad põhjustada Sõiduki liikumahakkamise või isesüttimise või muu kahju;
6.10.3. vältimaks Sõiduki veeremist, nihkumist või ümberminemist tuleb Vedaja esindaja nõudmisel Sõiduk kinnitada kinnitusvahenditega (tõkiskingad vms) vastavalt lasti kinnitamise juhendile. Sõiduki juht peab üleveo ajaks järgnevad Sõidukid: mootorratas, (pisi)mopeed, ATV, robotliikur, jalgratas jne paigaldama parvlaeval selleks ette näidatud kohtadele ning vajadusel kinnitama kinnitusvahenditega, et vältida nende veeremist, nihkumist või ümberminemist;
6.10.4. koorem peab olema Sõidukile laaditud ja kinnitatud nii, et selle raskuskese oleks võimalikult madalal ning et tagatud oleks Vedaja esindajate, Reisijate, Sõidukite ja parvlaeva ohutus. Koorma mass ei tohi ületada Sõiduki lubatud kandevõimet;
6.10.5. Sõiduk peab parvlaeval sõitma kiirusega alla 5 km/h;
6.10.6. Sõiduki juht peab vältima Reisijate, keskkonna ja vara kahjustamist.
6.11. Reostuse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks tuleb vastavate veoste (nt elusloomad, kala, prügi, loomsed jäätmed jms) vedamisel kasutada erisõidukeid või peab nimetatud kaup olema pakendatud. Reostusest tulenenud kahju inimestele, keskkonnale või varale hüvitab Sõiduki juht või Sõiduki omanik.
6.12. Vedaja ei ole kohustatud parvlaevale lubama tehniliselt mitte korras olevaid või keskkonnale ohtlikke (sh lekkivaid, piduriteta, lubatud kandevõimet ületavaid) Sõidukeid.
6.13. Suuremõõtmelise, sh raske Sõiduki, Ohtliku veose ja Erimõõtmelise sõiduki Üleveo võimaluste väljaselgitamiseks tuleb nende Ülevedu eelnevalt Vedajaga kooskõlastada vastavalt Vedaja veebilehel avaldatud infole. Selliste Sõidukite puhul tuleb esitada Sõiduki dokumendid vastavalt riigis kehtivatele normdokumentidele.
6.14. Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR) vastavaid ohtlikke veoseid võib vedada ainult selleks kohandatud ja ADRi nõuetele vastava erisõidukiga.
6.15. Ohtlike veoste Üleveol tuleb järgida Vedaja veebilehel avaldatud juhendmaterjalis toodud nõudeid.

7. Vastutus ja kaebuste esitamine

7.1. Vedaja vastutuse piirid on järgmised:
7.1.1. Vedaja ei vastuta Reisijale kuuluva Käsipagasi ja selle sisu kaotsimineku, hävimise või riknemise eest;
7.1.2. Reisija Käsipagasi, Sõidukites asuva kauba ja elusloomade veol ei vastuta Vedaja Üleveol tekkinud kahju eest;
7.1.3. Vedaja ei vastuta reisi hilinemisest tulenevate kahjude eest, mis ei tulene Vedaja süüst või raskest hooletusest;
7.1.4. Vedaja vastutab Reisijale tekitatud vigastuste eest ja Sõiduki kahjustumise või hävimise eest juhul, kui kahju toimus Vedaja süül või hooletuse tõttu;
7.1.5. Reisijale tekitatud vigastuste või Sõiduki kahjustumise või hävimise korral on Vedaja vastutus piiratud õigusaktides sätestatuga.
7.2. Sõiduki juht vastutab Tüüptingimuste nõuete täitmise (sh Vedaja esindajate korralduste ja juhiste ning Sadamaalal ja parvlaeval asuva märgistuse järgimise), Sõiduki või selle koorma nõuetekohase tehnilise seisukorra, kinnitamise või laadimise ning Vedajale õigete andmete esitamise eest.
7.3. Liikluskindlustuse seaduse kohaselt on regulaarliinil sõitvatele parvlaevadele peale- ja mahasõitmine võrdsustatud teeliiklusega ning probleemide lahendamine käib samamoodi kui tavapärases liiklusolukorras.
7.4. Kui Reisija, Sõiduki juht või Piletita isik tekitab Tüüptingimusi eirates kahju inimesele, keskkonnale või varale, on ta kohustatud kõik enda tekitatud kahjud hüvitama.
7.5. Reisija peab hüvitama tema enda või tema (kasutuses oleva) Sõiduki tekitatud kahju ega saa seejuures viidata Sõiduki puudusele või omadusele kui vastutusest vabastavale asjaolule.
7.6. Kahjujuhtumi korral peab Reisija Vedajale esitama kirjaliku teate endale või oma varale Üleveol tekkinud kahju kohta. Teade tuleb esitada Üleveo ajal või kohe pärast selle lõppemist, kuid enne Sadamaalalt lahkumist.
7.7. Kahjust teatades on Reisijal kohustus tõendada, et kahju põhjustanud juhtum toimus Üleveo ajal. Samuti peab Reisija tõendama Üleveo ajal toimunud kahju suuruse.
7.8. Kõik Vedaja süü või hooletuse tõttu Üleveol toimunud juhtumid, millega kaasneb inimese, keskkonna või vara kahjustumine, fikseeritakse aktiga, mille koostab Vedaja esindaja Reisija juuresolekul. Kui kohapeal akti ei koostata, ei ole Reisijal hiljem pretensiooni esitamise õigust.
7.9. Reisijate ja Sõidukite veoga seonduvate probleemide lahendamisel on parvlaeval Vedaja esindajaks laeva kapten või tema määratud isik.
7.10. Reisijal on õigus esitada kaebus Vedaja tegevuse või tegevusetuse kohta kirja või e-kirja teel hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast reisi toimumist. Nimetatud tähtajast hiljem esitatud kaebus ei kuulu läbivaatamisele.
7.11. Kaebuses peavad olema märgitud vähemalt järgmised andmed:
7.11.1. kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed;
7.11.2. kaebuse esitamise kuupäev;
7.11.3. Teenuse puuduse kirjeldus ning Teenuse osutamise kuupäev ja kellaaeg;
7.11.4. esitatav nõue, rahalise nõude korral tuleb kaebusele lisada vastavad kuludokumendid või muud asjakohased dokumendid.
7.12. Vedaja vaatab kaebuse läbi ja annab Reisijale vastuse võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates kaebuse esitamisest. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik lõplikku vastust anda, teatab Vedaja sellest Reisijale kirjalikult vahevastusega ja juhtum lahendatakse hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul alates kaebuse esitamisest.


Customer Data Processing Principles

1. General principles

1.1. TS Laevad OÜ processes Customer Data only to the extent that is required for the performance of contracts, the best service to Customers and achieving the objectives of Customer Data processing.
1.2. In registering as a Customer or applying for becoming a Customer of TS Laevad OÜ, the Customer grants a consent for processing his/her Customer Data under the provisions set forth in these rules.
1.3. TS Laevad OÜ has the right to unilaterally change Customer Data Processing Principles, informing its Customers on its website www.praamid.ee at least 1 (one) month before the change takes effect, unless the principles are changed solely due to the changes in legislation.
1.4. TS Laevad OÜ deems the confidentiality of Customer Data and its safeguarding very important and ensures the high level of safeguarding of Customer Data and the legality of the processing of Customer Data.

2. Definitions

2.1. Personal Data – data about identified or identifiable natural person generated during the offered or mediated services.
2.2. Customer Data – any information known about the Customer, incl. personal data (e.g. name, personal identity code, contacts, language of communication, etc.) and the Service Information.
2.3. Customer Data Processing – any operation with Customer Data, incl. collecting, saving, storing, changing, providing access, making inquiries, using, transferring and destroying of Customer Data.
2.4. Customer Relationship – legal relationship arising between the Customer and TS Laevad OÜ, when the Customer uses, has used or wishes to use some of the services offered by TS Laevad OÜ.
2.5. Customer – any natural or legal person, who uses or wishes to use the services of TS Laevad OÜ.
2.6. Service Information – information about the Customer become known during the provision of the service, foremost information about the details of the carriage service.

3. Customer data and objectives of customer data processing

3.1. TS Laevad OÜ processes Customer Data that has become known about the Customer during the Customer Relationship or at the registering the person as a Customer of TS Laevad OÜ.
3.2. Customer Data is not released to third parties, unless the release of data is mandatory by law, the Customer has given its consent to release its data or if data has to be released due to the Customer breaching the contract (i.e. to debt collection service provider).
3.3. TS Laevad OÜ processes Customer Data in order to:

4. Storing of customer data

4.1. TS Laevad OÜ has the right to store all notifications and orders and other operations of the Customers (i.e. operations performed in E-service and ports) given by means of telecommunications (e-mail, phone, etc.) and use them for proving the performed operations, if needed.
4.2. For security reasons TS Laevad OÜ may monitor the territory under its use (i.e. port waiting area, ferry’s car deck and passenger deck) and its immediate surroundings, incl. persons, things, processes, with monitoring equipment and to store the results of the monitoring. This data is used only for achieving the objectives of data collection.
4.3. The recordings of the monitoring equipment could be used for protection of the rights and meeting the obligations of TS Laevad OÜ and in proving the operations and/or unlawful acts and/or damages made by Customers.

5. Changing customer data and protection of customer rights

5.1. Customers have the right to access their personal data and information about the operations performed by them at any time. The Customers also have the right to request the correction of their data at any time, if data has been changed or is incorrect for other reasons.
5.2. TS Laevad OÜ confirms that:

5.3. If the Customer finds that the processing of his/her Customer Data is not allowed pursuant to the laws, concluded contract or rules, he/she has the right to demand the termination of processing, disclosure and/or access to his/her Customer Data. TS Laevad OÜ processes Customer Data until the objectives of the Customer Data processing have been obtained or the statutory obligations have been met.
5.4. If the Customer finds that TS Laevad OÜ has violated his/her rights in processing the Customer Data, he/she has the right to demand the termination of the violation by submitting the claim to Customer Support by e-mail info@praamid.ee or phone 618 1310.
5.5. The Customer has the right to have recourse to Data Protection Inspectorate or the court in case his/her rights have been violated.


Contract with Customer (only for business customer)

1. Content of Contract

1.1. The Contract with Customer regulates settlements between the Carrier and the Customer when paying for the Services.
1.2. Detailed information about the use of Services and settlements is available in the E-service at www.praamid.ee.

2. Discounts and Settlement of Services

2.1. Transport at a discount price: [Select from the dropdown menu either yes or no], Choose a line from the dropdown menu.
2.2. The payment for the Services takes place on the basis of an invoice submitted by the Carrier and by the date indicated on the invoice. The invoice due date is 14
days from the invoice date.
2.3. The Carrier prepares an invoice by the 7th (seventh) date of the calendar month following the provision of the Services.
2.4. The invoice is available in the E-service and it is also sent to the Customer by [Select a sending method].
2.5. Upon settling an invoice by transferring money to the bank account of TS Laevad OÜ, EE732200221059948617, it is required to always use the invoice reference
number.

3. Main User

3.1. The Customer designates either one or several Main Users.
3.2. The Main User creates an account in the E-service as a private person and once the Customer Account has been created, the designated Main User obtains the right to add new main users, regular users, and vehicles to the Customer Account, as well as change and remove them.
3.3. The Customer is responsible for granting rights to the Main User and regular users, and the timeliness of this information. Any abuses that take place during the time the data on the rights of the Main Users and users has not been updated will be the Customer’s responsibility.

General Terms of Contract with Customer

1. Definitions

1.1. E-service – a self-service environment available at www.praamid.ee or in mobile app Praamid.ee, where the Customer can purchase, change, and return tickets, and track invoices and transactions.
1.2. Price List – a price list of ferry services, which has been approved by a corresponding authority of the Republic of Estonia and/or the Carrier.
1.3. Customer Account – an account to be opened for the Customer at the Carrier after the conclusion of the Contract with Customer, by means of which the Customer uses the Services and/or settles with the Carrier.
1.4. Contract with Customer – a contract concluded between the Customer and the Carrier, based on which the Customer consumes the Services. This contract includes the Customer’s contact data, the methods of payment for the Services and terms and conditions applied to the Customer.
1.5. General Terms of Contract with Customer – an integral part of the Contract with Customer, which describes the organisation of the Services, the payment methods and terms and conditions of the Services.
1.6. Customer – a legal person with whom the Carrier has concluded the Contract with Customer.
1.7. Additional Service – a service complementing or giving added value to the main services. The Carrier has the right to demand extra charge for an additional
service.
1.8. Main User – an employee of the Customer or a person designated by the Customer, who has the right to add new Main Users, regular users, and vehicles to the Customer Account, and to change and remove them.
1.9. Services – the sale of tickets and Additional Services and the transport of the Customer’s vehicles and passengers based on Terms and Conditions established on the ferry routes of the Carrier.
1.10. Terms and Conditions – a document regulating the content and provision of the Services, which is available at www.praamid.ee.
1.11. Carrier – TS Laevad OÜ.

2. Service Management

2.1. The provision of the Services is regulated by the Terms and Conditions and processes established by the Carrier (see www.praamid.ee).
2.2. The Customer pays for the Services in accordance with the current Price List.
2.3. Upon concluding the Contract with Customer, a Customer Account will be created for the Customer in the E-service. The Customer Account can be used by persons designated by the Customer, who have to first sign up in the E-service and then they receive a user ID of the E-service.
2.4. In order to enter the E-service environment, one has to visit www.praamid.ee and click on “Log in” in the upper right corner.

3. Discount Ticket

3.1. Legal persons of Saare County and Hiiu County can use a discount price in accordance with the current Price List when transporting passengers or vehicles.
3.2. The use of a discount price is regulated by the Terms and Conditions and the current Price List.
3.3. In order to use a discount price, the Customer and the Carrier conclude a Contract with Customer.
3.4. In order to use a vehicle ticket discount, the Customer is obligated to enter the vehicle data in the E-service and the Customer has to be the owner of the vehicle, a responsible user or a user.
3.5. A discount ticket is issued from the port’s ticket office only in case the vehicle and/or the ticket buyer has/have been registered with the Customer Account and all terms and conditions to receive a discount have been met.
3.6. In E-service, a discount ticket can be purchased only if the person has logged into the environment.

4. Settlement for Services

4.1. The Carrier decides which payment methods for the Services can be used by the Customer. The Customer has an option to add preferences upon submitting an application.
4.2. In order to pay for the tickets via the Customer Account at the port’s ticket office, the ticket buyer has to be the Main User or regular user and/or the vehicle used has to be registered with the Customer Account. In this case, the Carrier issues a ticket to the Customer from the port’s ticket office, which is a ticket to the ferry, not a cash document.
4.3. If the Customer has the right to use credit and pay for the Services with an invoice, designate the amount of the used credit limit based on the Customer’s previous volume of the use of the Services calculated by the Carrier, the Customer’s payment behaviour at the Carrier, and any information found in public databases.
4.4. The Carrier has the right to unilaterally alter the Client’s credit limit by notifying the Client 15 (fifteen) days in advance.
4.5. If the Customer has made a prepayment, then it is possible to purchase tickets both from the E-service and the port’s ticket office to the extent of the prepayment (see also clause 4.2, which regulates the purchase of tickets from the ticket office).
4.6. In E-service, the balance of all transactions that have taken place is displayed to the Customer.
4.7. The Carrier submits a summary invoice to the Customer on all the Services provided within one calendar month. The summary invoice will include only transactions made from the Client Account using credit or by prepayment (transactions through other payment means will not be included in the summary invoice).
4.8. When paying with an invoice, the Customer pays for the provided Services later on the basis of an invoice submitted by the Carrier and by the date indicated on the invoice.
4.9. The invoice has to be settled by the date indicated on the invoice. If the Customer does not pay the invoice on time, the Carrier has the right to unilaterally reduce the credit limit, or cancel this payment option.
4.10. After all debts have been eliminated, the Carrier has the right to reopen the credit limit.
4.11. When another debt incurs, the Carrier closes the credit limit for an indefinite period and without notice. In this case, the Customer can use the Services in the future by using an prepayment or immediately paying for the Services.
4.12. The Customer is obligated to pay a late interest of 0.05% of the amount payable for each day of delay.
4.13. The Carrier has the right to assign a Customer’s debt or transfer it to a third person to be recovered. In this case, the Customer compensates for any costs incurred from debt recovery to the Carrier.

5. Entry into Force, Amendment, Validity, and Termination of Contract

5.1. The Contract with Customer enters into force on the following day, at the latest, after it has been signed by both the Customer and the Carrier.
5.2. The Customer is obligated to inform the Carrier about any amendments related to contractual data or other circumstances, which may hinder the performance of the Contract with the Customer or make it impossible.
5.3. The Carrier has the right to unilaterally change the terms and conditions of the Contract with Customer by informing the Customer in the E-service at least 15 days in advance.
5.4. In case there is a request to terminate the Contract with Customer, one party will inform the other party about this at least 1 (one) month in advance.
5.5. If the Customer has any arrears, the Carrier has the right to immediately terminate the Contract with Customer without notice, or amend its terms and conditions.

6. Other Terms and Conditions

6.1. Any disagreements arising from the Contract with Customer will be settled by mutual agreement of the parties through negotiations or in Harju County Court.
6.2. The Contract with Customer has been electronically prepared and digitally signed.