Praamid.ee

{{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part1')}} {{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part2')}}.

Lepingud ja tingimused

Sisukord
Teenuste tüüptingimused
Kliendiandmete töötlemise põhimõtted
Kliendileping ja üldtingimused (ainult ärikliendile)


Laadi alla
Teenuste tüüptingimused (pdf)
Kliendiandmete töötlemise põhimõtted (pdf)
Kliendileping ja üldtingimused (pdf) (ainult ärikliendile)


Teenuste tüüptingimused

1. Mõisted

1.1. E-teenindus – veebilehel www.praamid.ee või mobiilirakenduses Praamid.ee asuv iseteeninduslik keskkond, kus klient saab osta, muuta ja tagastada Pileteid.
1.2. Graafikujärgne reis – parvlaevareis, mille Vedaja teeb vastavalt sõidugraafikule.
1.3. Hinnakiri – sisaldab Eesti Vabariigi vastava ametiasutuse kinnitatud parvlaevateenuste hinnakirja ja Vedaja kinnitatud lisateenuste hinnakirja, mida riigi vastava ametiasutuse hinnakiri ei hõlma.
1.4. Kliendikonto – pärast kasutajaks registreerimist kliendile E-teeninduses avatav konto, mille kaudu saab klient kasutada Teenuseid ja Vedajaga arveldada.
1.5. Käsipagas – Reisijal kaasas olev pagas, mis on Üleveo ajal tema järelevalve all. Käsipagasi hulka kuuluvad ka asjad, mis on Reisija Sõidukis või selle peal.
1.6. Lisareis – graafikuväline parvlaevareis, mille Vedaja korraldab riigi vastava ametiasutuse tellimusel.
1.7. Lisateenus – põhiteenuseid täiendav või neile lisaväärtust andev teenus, mille eest on Vedajal õigus nõuda tasu enda määratud ulatuses.
1.8. Pilet – Veolepingu sõlmimist ja reisi eest tasumist kinnitav elektrooniline või paberkandjal dokument, mis annab Reisijale või Sõidukile õiguse Üleveoks ja mis tuleb kogu Üleveo ajal alles hoida.
1.9. Reisija – Veolepingu alusel parvlaevaga reisiv isik.
1.10. Sadama ala – sadama territoorium, millelt toimuvad Vedaja korraldatud Üleveod.
1.11. Sõiduk – mis tahes liiklusvahend, mis viiakse Veolepingu alusel lähtesadamast sihtsadamasse.
1.12. Teenused – Sõidukite ja Reisijate Ülevedu ning Piletite ja Lisateenuste müük Vedaja parvlaevaliinidel.
1.13. Tellimusreis – parvlaevareis, mille Vedaja korraldab kliendi tellimuse alusel vastavalt kokkulepitud tingimustele.
1.14. Tüüptingimused – käesolev Teenuste sisu ja osutamist reguleeriv dokument.
1.15. Vedaja – TS Laevad OÜ.
1.16. Veoleping – Reisija ja Vedaja vahel sõlmitud leping, mille alusel viib Vedaja Reisija või Sõiduki lähtesadamast sihtsadamasse. Reisija tasub reisi eest vastavalt kehtivale Hinnakirjale. Veoleping hakkab kehtima alates hetkest, mil Reisija ostab Pileti.
1.17. Ülevedu – Reisija ja Sõiduki transport lähtesadamast sihtsadamasse, alates parvlaeva pardale minekust kuni sellelt lahkumiseni.

2. Sõidugraafik

2.1. Parvlaevade sõidugraafiku koostab Vedaja koostöös ministeeriumi ja vastava maavalitsusega, lähtudes riigi vastava ametiasutuse tellitud vedude arvust.
2.2. Kui Graafikujärgsete reisidega ei ole võimalik kõiki reisile soovijaid teenindada, on Vedajal õigus korraldada Lisareise ja Tellimusreise.
2.3. Lisareis korraldatakse siis, kui sadamas on ootel rohkem kui 100 (sada) liinimeetrit sõidukeid (liinimeeter on maa-ala pikkusega 1 (üks) meeter ja laiusega 2 (kaks) meetrit), järgmise Graafikujärgse reisini on rohkem kui 2 (kaks) tundi ja Vedajal on selle reisi jaoks olemas sõidugraafikust vaba parvlaev.
2.4. Ohtlike veostega Sõidukite Üleveoks on maavalitsusega kooskõlastatult sõidugraafikus ette nähtud erireisid, millele lubatud Reisijate ja Sõidukite arv määratakse laevale omistatud tunnistuses.
2.5. Erandolukordades (halvad ilmastikuolud, tehnilised rikked, erakorraliselt suur Reisijate arv jms) ei ole Vedajal kohustust sõidugraafikust kinni pidada.
2.6. Juhul, kui esinevad ebasoodsad ilmastikuolud või muud Vedajast sõltumatud tingimused, mis seavad või võivad seada ohtu inimesed, keskkonna või vara, on Vedajal õigus liiklus katkestada ja jätkata sellega pärast ohu möödumist.
2.7. Erandolukordade ja parvlaevaliikluse katkemise korral annab Vedaja reiside toimumise kohta infot veebilehel www.praamid.ee.
2.8. Vedajal on õigus ilma ette teatamata viivitada vastavate asjaolude äralangemiseni parvlaeva väljumisega, muuta laevale pealemineku ja/või mahatuleku aega ja/või kohta juhul, kui Vedajast sõltumatute tingimuste tõttu võivad sattuda ohtu inimesed, keskkond või vara.
2.9. Vedajal on õigus Vedajast sõltumatute tingimuste esinemisel ilma eelneva teavituseta kasutada reisi tegemiseks sõidugraafikus märgitust erinevat laeva või muuta laevade marsruuti.

3. Piletite ostmine, muutmine ja kehtivus

3.1. Igale Reisijale ja Sõidukile tuleb osta Pilet. Pilet tuleb vormistada ka juhul, kui Reisijal või Sõidukil on tasuta sõidu õigus.
3.2. Maksimaalne reisile lubatud Reisijate ja Sõidukite arv laeval määratakse laeva dokumentidega.
3.3. Pileti saab osta E-teenindusest või sadama kassast. Telefoni ega e-kirja teel ei saa pileteid osta ega broneerida.
3.4. Graafikujärgse reisi Pilet on võimalik osta kuni 2 (kaks) nädalat enne reisi. Vedajal on õigus muuta piletite ettemüügi aega ja lisada jooksvalt Lisareise või Tellimusreise.
3.5. Piletite müük lõpetatakse 5 (viis) minutit enne reisi väljumist.
3.6. Piletihinnad ja sõidusoodustused kehtestab majandus- ja taristuministri määrus ning Piletite ja Lisateenuste müük toimub vastavalt Vedaja kehtestatud Hinnakirjale ja kordadele, mis on avaldatud veebilehel www.praamid.ee.
3.7. Sõidukite Üleveol kehtib eelisjärjekord ainult Piletile märgitud reisil. Üldjärjekorras saab Piletit kasutada alates ostuhetkest ja kuni 48 (nelikümmend kaheksa) tundi pärast Piletile märgitud reisi aega.
3.8. Kui Reisija ostab eraldi Pileti reisiks ühe kindla Sõidukiga, kehtib Pilet kuni Sõiduki Pileti kasutamiseni.
3.9. Erandolukordades (vt punkte 2.5 ja 2.6) kehtib eelisjärjekord Piletile märgitud reisi ajaga võrreldes 1 (üks) tund varem või hiljem toimuvate reiside kohta. Kõikidel teistel Tüüptingimustes nimetatud juhtudel saab Piletit kasutada üldjärjekorras.
3.10. Piletit võib muuta või tagastada hiljemalt 15 (viisteist) minutit enne Piletile märgitud reisi algust. Kui Sõiduk on sõitnud Sadama alale, ei ole enam võimalik piletit muuta ega tagastada.
3.11. Vedaja ei tagasta Pileti muutmisel raha, kui Piletile märgitud Sõiduki liik vahetatakse odavama vastu või kui Reisijate arvu vähendatakse.
3.12. Piletite tagastamiseks on kaks võimalust:
3.12.1. E-teeninduses saab Pileti tagastada Kliendikontol, vajutades lehel „Minu piletid“ vastava Pileti juures nuppu „Tühista“ ja täites Piletiostu tühistamise ja raha tagastamise taotluse.
3.12.2. Ilma Kliendikontota Reisijad täidavad E-teeninduses Piletiostu tühistamise ja raha tagastamise taotluse.
3.13. Sadama kassas ei osteta pileteid tagasi ega tehta väljamakseid.
3.14. Pileti tagastamisel arvestatakse tagastatavast summast vastavalt Hinnakirjale maha teenustasu, välja arvatud juhtudel, kus reis jääb ära erandolukorra tõttu (vt Tüüptingimuste punkte 2.5 ja 2.6).
3.15. Kui reis jääb ära erandolukorra tõttu, hüvitatakse Pilet, mida ei kasutata 48 (neljakümne kaheksa) tunni jooksul alates Piletile märgitud reisi algusajast.
3.16. Kui klient ei avalda Piletiostu tühistamise ja raha tagastamise taotluses teistsugust soovi, kantakse tagastatav summa kontole, millelt tehti esialgne makse. Kui Pileti eest on tasutud sadama kassas sularahas, tuleb selle tagastamiseks alati täita E-teeninduses Pileti tagastamise taotlus ja märkida sellele arveldusarve number, millele tagastatav summa tuleb tasuda.
3.17. Tagastamisele kuuluv summa kantakse kliendi kontole 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil Vedaja on taotlusega tutvunud ja saatnud kliendi e-posti aadressile tagastamise kohta kinnituse.
3.18. Kliendiandmete töötlemise põhimõtted sätestatakse eraldi juhendiga, mis on kättesaadav aadressil www.praamid.ee.

4. Piletikontroll

4.1. Piletikontroll toimub sadamas enne laevale minemist ja vajaduse korral ka laevas reisi ajal.
4.2. Sadamasse jõudmisel ja Sadama alal tuleb järgida suunavaid viitasid, tabloosid, liiklusmärke, foore, teekattemärgistust ja Vedaja esindajate antud korraldusi.
4.3. Sõidukiga sadamasse jõudmisel tuleb peale sõidukiliigi infotahvlite järgimise valida ka õige sõidurida:
4.3.1. kui Pilet on olemas, tuleb valida rida, mille kohal on tahvel „E-piletiga“;
4.3.2. kui Piletit ei ole või kui Piletit soovitakse muuta, tuleb valida rida „Üld“.
4.4. Reisija peab sõidusoodustuse kasutamiseks esitama asjakohase dokumendi (vt täpsemalt Hinnakirjast). Sõidukil peab olema Sõiduki liigile vastav Pilet. Kui Reisijal või Sõidukil ei ole dokumente soodustuse saamise õiguse tõendamiseks või kui Pilet ei vasta Sõiduki liigile, käsitletakse seda Pileti puudumisena.
4.5. Pileti puudumisel on Vedajal õigus suunata Reisija ja Sõiduk ootealalt välja ning uuesti ootealale sisenemiseks tuleb osta korrektne Pilet.

5. Reisijate vedu

5.1. Reisija liikumist laevale ja sealt maha juhatab Vedaja määratud isik. Jalakäija ja jalgrattaga Reisija läheb üldjuhul laevale enne sõidukite pealelaadimist ning tuleb maha pärast sõidukite mahalaadimist.
5.2. Sadama alal ja Üleveo ajal on Reisija kohustatud järgima Tüüptingimusi, Vedaja esindajate korraldusi ja käemärke ning laeval korra ja ohutuse tagamiseks kehtestatud reegleid, viitasid ja liiklusmärke. Korralduste või reeglite eiramisel on Vedajal õigus keelata Reisija tulek laeva või nõuda Reisija lahkumist laevast või Sadama alalt.
5.3. Vedaja võib keelduda joobes või agressiivselt käituva Reisija teenindamisest. Samuti võib Vedaja sellise Reisija koos tema Sõidukiga suunata Sadama alalt välja ning sellisel juhul ei ole Vedajal kohustust Piletit hüvitada ega muuta.
5.4. Ohtlike veoste reiside ajal on kõigil Reisijatel (sh autojuhtidel) autotekil viibimine keelatud. Kui Vedaja esindaja annab mõne teise reisi ajal korralduse autotekilt lahkuda, tuleb seda korraldust viivitamata täita. Vedaja ei vastuta Reisija ohutuse eest, kui Reisija viibib eelnimetatud juhtudel Üleveo ajal autotekil.
5.5. Laste- ja õpilasekskursioonil peab reisi korraldaja tagama, et grupiga on Üleveol kaasas piisav arv saatjaid, kes vastutavad selle eest, et kõik grupi liikmed käituksid vastavalt ohutusreeglitele (laeval ei tohi joosta ja turnida reelingutel, laeva inventari ei tohi rikkuda) ning viisakus- ja käitumisreeglitele.
5.6. Laeval võib lemmikloomaga viibida ainult selleks ettenähtud alal (v.a juhul, kui lemmikloom on kandepuuris või -kotis). Söögikohas on lemmikloomaga viibimine keelatud. Reisija peab jälgima, et lemmikloom ei häiriks teisi Reisijaid, laeva meeskonda ega ohustaks turvalisust või vara. Kõik teised loomad peavad Üleveo ajal olema eriveokites.
5.7. Turvalisuse tagamiseks võib Vedaja nii Sadama alal kui ka Üleveo jooksul nõuda Sõiduki ja Käsipagasi sisu ettenäitamist.
5.8. Reisija ei tohi Sadama alale või parvlaeva tuua esemeid või aineid, mis võivad ohustada inimesi, keskkonda või vara.
5.9. Keelatud esemete hulka kuuluvad muu hulgas laetud, pakendita või loata relvad, halvalõhnalised, kergestisüttivad, plahvatusohtlikud ja mürkained ning muud ohtlikud ained. Kui ohtlik ese või aine on toodud laevale ilma Vedajat informeerimata, annab Vedaja vastavalt olukorrale eseme või aine üle politseile.
5.10. Reisijatel on keelatud:
5.10.1. tulla laevale, viibida Sadama alal või laevas ilmses joobeseisundis või määrdunud riietuses;
5.10.2. seada ohtu teisi Reisijaid, keskkonda või vara;
5.10.3. suitsetada või tarbida alkoholi selleks mitte ettenähtud kohtades;
5.10.4. häirida Sadama alal või laevas teisi Reisijaid.

6. Sõidukite vedu

6.1. Eelisjärjekorra kasutamiseks tuleb sadama pääsla läbida siis, kui toimub registreerumine Piletile märgitud reisile. Muudel puhkudel suunatakse Sõiduk üldjärjekorda.
6.2. Kui eelisjärjekorra Piletiga Sõiduk jõuab sadama pääslasse vähem kui 15 (viisteist) minutit enne reisi väljumist, ei garanteeri Vedaja talle kohta väljuvale reisile.
6.3. Eelisjärjekorras saavad laevale teenistusülesandeid täitvad päästeteenistuse, kiirabi- ja politseiautod (k.a nende saadetavad sõiduautod), postiveoautod, diplomaatilise korpuse sõidukid, liinibussid, puudega isikuid vedavad sõidukid ja surnuid vedavad sõidukid.
6.4. Üldjärjekorrast toimub Sõidukite laadimine laevale vastavalt nende Sadama alal oma sõiduritta saabumise ajale.
6.5. Sõidukite laadimise järjekorra ja paigutuse laevas määrab Vedaja, pidades silmas laeva õiget püstuvust ja tekipinna ökonoomset kasutust.
6.6. Sõidukite laevale laadimine ja laevalt mahasõit toimub foorisüsteemi abil ja Vedaja esindajate juhendamisel. Kui juhendamist ei toimu, peab Sõiduki juht arvestama tavapäraseid sõidukite parkimise reegleid.
6.7. Sõidukiga tuleb laeval järgida järgmisi ohutusnõudeid:
6.7.1. Sõiduki juht peab sisse lülitama või peale tõmbama sõiduki käsipiduri, panema auto parkimise režiimile (manuaalkäigukastiga autodel tuleb lükata sisse esimene käik) ning jälgima, et kütusepaak oleks tihedalt suletud ja et Sõidukist ei lekiks õli või kütust.
6.7.2. Sõiduki juht peab Vedaja esindajat informeerima Sõiduki tehnilistest vigadest, mis võivad põhjustada Sõiduki liikumahakkamise või isesüttimise.
6.7.3. Vältimaks Sõiduki veeremist, nihkumist või ümberminemist tuleb Vedaja esindaja nõudmisel Sõiduk kinnitada kinnitusvahenditega (tõkiskingad vms) vastavalt lasti kinnitamise juhendile.
6.7.4. Koorem peab olema Sõidukile laaditud ja kinnitatud nii, et selle raskuskese oleks võimalikult madalal ning et tagatud oleks Vedaja esindajate, Reisijate, Sõidukite ja laeva ohutus. Koorma mass ei tohi ületada Sõiduki lubatud kandevõimet.
6.7.5. Sõiduk peab laeval sõitma kiirusega alla 5 km/h.
6.7.6. Sõiduki juht peab vältima Reisijate, keskkonna ja vara kahjustamist.
6.8. Reostuse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks tuleb vastavate veoste (nt elusloomad, kala, prügi, loomsed jäätmed jms) vedamisel kasutada erisõidukeid või peab nimetatud kaup olema pakendatud. Reostusest tulenenud kahju inimestele, keskkonnale või varale hüvitab Sõiduki juht või Sõiduki omanik.
6.9. Vedaja ei ole kohustatud laevale lubama tehniliselt mitte korras olevaid või keskkonnale ohtlikke (sh lekkivaid, piduriteta, lubatud kandevõimet ületavaid) Sõidukeid.
6.10. Suuremõõtmelise Sõiduki, üle 10-tonnise teljekoormusega Sõiduki, üle 40-tonnise täismassiga Sõiduki või ohtliku veose Ülevedu on vaja Vedajaga kooskõlastada vähemalt 24 (kakskümmend neli) tundi enne reisi algust. Selliste Sõidukite puhul tuleb esitada Sõiduki dokumendid vastavalt riigis kehtivatele normdokumentidele.
6.11. Ohtlikuks veoseks loetakse kõik kaubad, mis sisaldavad ohtlikku ainet vastavalt rahvusvahelisele ohtlike kaupade mereveo eeskirjale (IMDG Code, IMO) või mida loetakse ohtlikuks riigis kehtivates normdokumentides esitatud nõuete alusel.
6.12. Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR) vastavaid ohtlikke veoseid võib vedada ainult selleks kohandatud ja ADRi nõuetele vastava erisõidukiga.
6.13. Ohtlike veoste Üleveol tuleb järgida Vedaja koostatud juhendmaterjalis toodud nõudeid.

7. Vastutus ja kaebuste esitamine

7.1. Vedaja vastutuse piirid on järgmised:
7.1.1. Vedaja ei vastuta Reisijale kuuluva Käsipagasi ja selle sisu kaotsimineku, hävimise või riknemise eest;
7.1.2. Reisija Käsipagasi, Sõidukites asuva kauba ja elusloomade veol ei vastuta Vedaja Üleveol tekkinud kahju eest;
7.1.3. Vedaja ei vastuta reisi hilinemisest tulenevate kahjude eest, mis ei tulene Vedaja süüst või raskest hooletusest;
7.1.4. Vedaja vastutab Reisijale tekitatud vigastuste eest ja Sõiduki kahjustumise või hävimise eest juhul, kui kahju toimus Vedaja süül või hooletuse tõttu;
7.1.5. Reisijale tekitatud vigastuste või Sõiduki kahjustumise või hävimise korral on Vedaja vastutus piiratud õigusaktides sätestatuga.
7.2. Sõiduki juht vastutab Tüüptingimuste nõuete täitmise (sh Vedaja esindajate korralduste ja juhiste ning Sadama alal ja laeval asuva märgistuse järgimise), Sõiduki või selle koorma nõuetekohase tehnilise seisukorra, kinnitamise või laadimise ning Vedajale õigete andmete esitamise eest.
7.3. Liikluskindlustuse seaduse kohaselt on regulaarliinil sõitvatele parvlaevadele peale- ja mahasõitmine võrdsustatud teeliiklusega ning probleemide lahendamine käib samamoodi kui tavapärases liiklusolukorras.
7.4. Kui Reisija või Piletita isik tekitab Tüüptingimusi eirates kahju inimesele, keskkonnale või varale, on ta kohustatud kõik enda tekitatud kahjud hüvitama.
7.5. Reisija peab hüvitama tema enda või tema Sõiduki tekitatud kahju ega saa seejuures viidata Sõiduki puudusele või omadusele kui vastutusest vabastavale asjaolule.
7.6. Kahjujuhtumi korral peab Reisija Vedajale esitama kirjaliku teate endale või oma varale Üleveol tekkinud kahju kohta. Teade tuleb esitada Üleveo ajal või kohe pärast selle lõppemist.
7.7. Kahjust teatades on Reisijal kohustus tõendada, et kahju põhjustanud juhtum toimus Üleveo ajal. Samuti peab Reisija tõendama Üleveo ajal toimunud kahju suuruse.
7.8. Kõik Vedaja süü või hooletuse tõttu Üleveol toimunud juhtumid, millega kaasneb inimese, keskkonna või vara kahjustumine, fikseeritakse aktiga, mille koostab Vedaja esindaja Reisija juuresolekul. Kui kohapeal akti ei koostata, ei ole Reisijal hiljem pretensiooni esitamise õigust.
7.9. Reisijate ja Sõidukite veoga seonduvate probleemide lahendamisel on laeval Vedaja esindajaks laeva kapten või tema määratud isik.
7.10. Reisijal on õigus esitada kaebus Vedaja tegevuse või tegevusetuse kohta kirja või e-posti teel hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast reisi toimumist. Nimetatud tähtajast hiljem esitatud kaebus ei kuulu läbivaatamisele.
7.11. Kaebuses peavad olema märgitud vähemalt järgmised andmed:
7.11.1. kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed;
7.11.2. kaebuse esitamise kuupäev;
7.11.3. Teenuse puuduse kirjeldus ning Teenuse osutamise kuupäev ja kellaaeg;
7.11.4. esitatav nõue, rahalise nõude korral tuleb kaebusele lisada vastavad kuludokumendid või muud asjakohased dokumendid.
7.12. Vedaja vaatab kaebuse läbi ja annab Reisijale vastuse võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates kaebuse esitamisest. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik lõplikku vastust anda, teatab Vedaja sellest Reisijale kirjalikult vahevastusega ja juhtub lahendatakse hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul alates kaebuse esitamisest.


Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

1. Üldsätted

1.1. TS Laevad OÜ töötleb Kliendiandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik sõlmitud lepingute täitmiseks, Klientide parimaks teenindamiseks ning Kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
1.2. Registreerides end TS Laevad OÜ Kliendiks või avaldades soovi Kliendiks saada, annab Klient nõusoleku oma Kliendiandmete töötlemiseks siinsetes põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.
1.3. TS Laevad OÜ-l on õigus siinseid Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, andes sellest Klientidele oma kodulehel www.praamid.ee teada vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist, välja arvatud juhul, kui põhimõtteid muudetakse üksnes õigusaktides tehtud muudatuste tõttu.
1.4. TS Laevad OÜ peab Kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ning tagab Kliendiandmete kaitse kõrge taseme ja Kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.

2. Mõisted

2.1. Isikuandmed – pakutavate või vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
2.2. Kliendiandmed – igasugune info, mis on Kliendi kohta teada, sh isikuandmed (nt nimi, isikukood, kontaktandmed, suhtluskeel jne), ja Teenuse andmed.
2.3. Kliendiandmete töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine ja hävitamine.
2.4. Kliendisuhe – õigussuhe, mis tekib Kliendi ja TS Laevad OÜ vahel, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada mõnda TS Laevad OÜ teenust.
2.5. Klient – iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada TS Laevad OÜ teenuseid.
2.6. Teenuse andmed – teenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmed Kliendi kohta, eelkõige andmed veoteenuse kasutamise üksikasjade kohta.

3. Kliendiandmed ja nende töötlemise eesmärgid

3.1. TS Laevad OÜ töötleb Kliendiandmeid, mis on Kliendi kohta teatavaks saanud Kliendisuhte käigus või isiku registreerimisel TS Laevad OÜ Kliendiks.
3.2. Kliendiandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest, kui Klient ise on andnud loa oma andmete väljastamiseks või kui andmed on vaja väljastada olukorras, kus Klient on lepingut rikkunud (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).
3.3. TS Laevad OÜ töötleb Kliendiandmeid selleks, et:

4. Kliendiandmete salvestamine

4.1. TS Laevad OÜ-l on õigus salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi ja Klientide muid toiminguid (nt E-teeninduses ja sadamates tehtud toimingud) ning vajaduse korral kasutada neid tehtud toimingute tõendamiseks.
4.2. TS Laevad OÜ võib turvalisuse tagamise eesmärgil jälgida jälgimisseadmestiku abil enda kasutuses olevat territooriumi (nt sadama kogumisala, laeva autodekk ja reisijatedekk) ja selle lähiümbrust, sh isikuid, asju, protsesse, ning jälgimise tulemused salvestada. Neid andmeid kasutatakse ainult andmete kogumise eesmärgist lähtuvalt.
4.3. Jälgimisseadmestiku salvestisi võidakse kasutada TS Laevad OÜ õiguste kaitsmisel ja kohustuste täitmisel ning Klientide tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või tekitatud kahju tõendamisel.

5. Kliendiandmete muutmine ja kliendi õiguste kaitse

5.1. Klientidel on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja informatsioonile tema tehtud tehingute kohta. Samuti on Klientidel igal ajal õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
5.2. TS Laevad OÜ kinnitab, et:

5.3. Juhul, kui Klient leiab, et tema Kliendiandmete töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või põhimõtete järgi lubatud, on tal õigus nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu lõpetamist. TS Laevad OÜ töötleb Kliendiandmeid nii kaua, kuni Kliendiandmete töötlemise eesmärgid on saavutatud või õigusaktidest tulenevad kohustused on täidetud.
5.4. Kui klient leiab, et TS Laevad OÜ on Kliendiandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Klienditoe poole e-posti aadressil info@praamid.ee või telefonil 618 1310.
5.5. Kliendil on tema õiguste rikkumise korral õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.


Kliendileping ja üldtingimused (ainult ärikliendile)

1. Lepingu sisu

1.1. Kliendileping reguleerib Vedaja ja Kliendi vahelisi arveldusi Teenuste eest tasumisel.
1.2. Teenuste kasutamise ja arvelduste detailinfo ning Tüüptingimused ja Hinnakiri on kättesaadavad E-teeninduses aadressil www.praamid.ee.

2. Soodustused ja teenuste eest tasumine

2.1. Soodushind: jah/ei, Saaremaa/Hiiumaa liin.
2.2. Teenuste eest tasumine toimub Vedaja esitatud arve alusel ja arvel näidatud kuupäevaks. Arve maksetähtaeg on 14 (neliteist) päeva alates arve väljastamise kuupäevast.
2.3. Vedaja koostab arve Teenuste osutamisele järgneva kalendrikuu 7. (seitsmendaks) kuupäevaks.
2.4. Arve on kättesaadav E-teeninduses ja saadetakse kliendile ka [vali saatmise viis].
2.5. Arve tasumisel TS Laevad OÜ arvelduskontole EE732200221059948617 tuleb alati kasutada arvel näidatud viitenumbrit.

3. Põhikasutaja

3.1. Klient määrab endale ühe või mitu Põhikasutajat.
3.2. Põhikasutaja teeb endale eraisikuna E-teeninduses konto ning Kliendikonto loomisel antakse määratud Põhikasutajale õigus Kliendikontole lisada uusi põhikasutajaid, tavakasutajaid ja sõidukeid, neid muuta ja kustutada.
3.3. Klient vastutab Põhikasutajatele ja tavakasutajatele õiguste andmise ning nende õigustega seotud info ajakohasuse eest. Kõik kuritarvitused, mis leiavad aset ajal, mil kasutajate õiguste info on jäetud uuendamata, on Kliendi vastutusel.

Kliendilepingu üldtingimused

1. Mõisted

1.1. E-teenindus – veebilehel www.praamid.ee või mobiilirakenduses Praamid.ee asuv iseteeninduslik keskkond, kus Klient saab osta, muuta ja tagastada pileteid ning jälgida arveid ja tehinguid.
1.2. Hinnakiri – parvlaevateenuste hinnakiri, mille on kinnitanud Eesti Vabariigi vastav ametiasutus ja/või Vedaja.
1.3. Kliendikonto – pärast Kliendilepingu sõlmimist Kliendile Vedaja juures avatav konto, mille kaudu Klient kasutab Teenuseid ja/või arveldab Vedajaga.
1.4. Kliendileping – Kliendi ja Vedaja vahel sõlmitud leping, mille alusel Klient tarbib Teenuseid. Lepingus on toodud Kliendi kontaktandmed, talle kehtivad Teenuste eest tasumise viisid ja tingimused ning kasutajate määramise kord.
1.5. Kliendilepingu üldtingimused – kliendilepingu lahutamatu osa, kus kirjeldatakse Teenuste ja soodustuste andmise korraldust, Teenuste eest tasumise viise ja Kliendilepingu kehtivusega seonduvat.
1.6. Klient – juriidiline isik, kellega Vedaja on sõlminud Kliendilepingu.
1.7. Lisateenus – põhiteenuseid täiendav või neile lisaväärtust andev teenus. Vedajal on õigus nõuda lisateenuse eest lisatasu.
1.8. Põhikasutaja – Kliendi töötaja või Kliendi määratud isik, kellel on õigus lisada Kliendikontole uusi Põhikasutajaid, tavakasutajaid ja sõidukeid ning neid muuta ja kustutada.
1.9. Teenused – piletite ja Lisateenuste müük ning Kliendi sõidukite ja reisijate ülevedu Vedaja parvlaevaliinidel kehtestatud tingimustel.
1.10. Tüüptingimused – Teenuste sisu ja osutamist reguleeriv dokument, mis on kättesaadav veebilehel www.praamid.ee.
1.11. Vedaja – TS Laevad OÜ.

2. Teenuste korraldus

2.1. Teenuste osutamist reguleerivad Vedaja kehtestatud Tüüptingimused ja korrad (vt veebilehte www.praamid.ee).
2.2. Klient tasub kasutatud Teenuste eest vastavalt kehtivale Hinnakirjale.
2.3. Kliendilepingu sõlmimisel luuakse Kliendile E-teenindusse Kliendikonto. Kliendikontot saavad kasutada Kliendi määratud isikud, kes peavad end E-teeninduses registreerima ja saavad endale seejärel E-teeninduse kasutajatunnused.
2.4. E-teenindusse sisenemiseks tuleb minna veebilehele www.praamid.ee ja vajutada üleval paremas nurgas olevat nuppu „Logi sisse“.

3. Soodushinnaga pilet

3.1. Saare ja Hiiu maakondade juriidilised isikud saavad sõidukite ja reisijate üleveol kasutada soodushinda vastavalt kehtivale Hinnakirjale.
3.2. Soodushinna rakendumist reguleerivad Tüüptingimused ja kehtiv Hinnakiri.
3.3. Soodushinna kasutamiseks sõlmivad Klient ja Vedaja Kliendilepingu.
3.4. Sõiduki soodustuse kasutamiseks on Klient kohustatud E-teeninduses Kliendikontol sisestama sõiduki info ning Klient peab olema sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja.
3.5. Sadamate kassades müüakse soodushinnaga sõidukipilet ainult juhul, kui sõiduk ja/või pileti ostja on Põhikasutaja või tavakasutajana registreeritud Kliendikontol ja kõik soodustuse saamise tingimused on täidetud.
3.6. E-teeninduses saab soodushinnaga pileti osta ainult sisselogitud keskkonnas.

4. Teenuste eest tasumine

4.1. Vedaja otsustab, milliseid Teenuste eest tasumise viise saab Klient kasutada. Kliendil on võimalik märkida oma eelistused taotluse esitamisel.
4.2. Kassas piletite eest tasumiseks Kliendi arvel peab pileti ostja Põhikasutajana või tavakasutajana ja/või kasutatav sõiduk olema registreeritud Kliendikontol. Sellisel juhul väljastab Vedaja Kliendile kassast pileti, mis on pääse laevale, mitte sularahadokument.
4.3. Kui Kliendil on õigus kasutada krediiti ja tasuda Teenuste eest arvega, määrab kasutatava krediidilimiidi suuruse Vedaja lähtuvalt Kliendi varasemast Teenuste kasutamise mahust, Kliendi maksekäitumisest Vedaja juures ja avalikes andmebaasides leiduvast infost.
4.4. Vedajal on õigus ühepoolselt muuta Kliendile kehtivat krediidilimiiti, andes sellest Kliendile teada 15 (viisteist) päeva ette.
4.5. Kui Klient on teinud ettemakse, saab ta selle ulatuses osta pileteid nii E-teenindusest kui ka sadama kassast (vt ka punkti 4.2, mis reguleerib kassast piletite ostmist).
4.6. E-teeninduses kuvatakse Kliendile kõikide toimunud tehingute saldo.
4.7. Vedaja esitab Kliendile koondarve kõikide ühe kalendrikuu jooksul osutatud Teenuste kohta. Koondarvel kajastuvad vaid need tehingud, mis on tehtud Kliendikontol krediidi või ettemaksu arvelt (muude makseviisidega tehinguid koondarvel ei näidata).
4.8. Arvega maksmisel tasub Klient osutatud Teenuste eest tagantjärele Vedaja esitatud arve alusel ja arvel märgitud kuupäevaks.
4.9. Arve tuleb tasuda arvel näidatud kuupäevaks. Kui Klient ei tasu arvet õigeaegselt, on Vedajal ühepoolselt õigus Kliendi krediidilimiiti vähendada või võtta see maksmise võimalus Kliendilt ära.
4.10. Vedajal on õigus pärast võlgnevuse likvideerimist krediidilimiit uuesti avada.
4.11. Teistkordsel võlgnevuse tekkimisel on Vedajal õigus sulgeda krediidilimiit määramata tähtajaks ja ilma ette teatamata. Sellisel juhul saab Klient edaspidi Teenuseid tarbida, kasutades ettemaksu või tasudes Teenuste eest kohe nende ostmisel.
4.12. Klient on kohustatud iga tasumisega viivitatud päeva eest tasuma viivist 0,05% tasumisele kuuluvast summast.
4.13. Vedajal on õigus Kliendi suhtes tekkinud võlanõue loovutada või anda sissenõudmiseks üle kolmandale isikule. Sellisel juhul hüvitab Klient Vedajale võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud.

5. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

5.1. Kliendileping jõustub hiljemalt järgmisel päeval pärast selle allkirjastamist nii Kliendi kui ka Vedaja poolt.
5.2. Klient on kohustatud Vedajat teavitama lepinguga seotud andmete muutmisest või muudest asjaoludest, mis võivad Kliendilepingu täitmist takistada või teha selle võimatuks.
5.3. Vedajal on õigus ühepoolselt muuta Kliendilepingu üldtingimusi, andes sellest Kliendile E-teeninduses teada vähemalt 15 (viisteist) päeva ette.
5.4. Kliendilepingu lõpetamise soovist annab üks lepingupool teisele poolele teada hiljemalt 1 (üks) kuu ette.
5.5. Vedajal on õigus Kliendi võlgnevuse korral Kliendileping ilma ette teatamata kohe lõpetada või muuta selle tingimusi.

6. Muud tingimused

6.1. Kliendi ja Vedaja erimeelsused lahendatakse poolte kokkuleppel läbirääkimiste teel või Harju Maakohtus.
6.2. Kliendileping on koostatud elektrooniliselt ja allkirjastatud digitaalselt.