Praamid.ee

{{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part1')}} {{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part2')}}.

Reisija meelespea

Sisukord
Reisija meelespea
Mootorrattaga reisijale
Puudega reisijale
Lapsega reisijale
Lemmikloomaga reisijale
Grupireiside meelespea
Ohtlikud veosed
Tingimused heina veoks
Suuremõõtmelised veosed
Elusloomade veosed


Reisija meelespea


Mootorrattaga reisijale

Soovime kõikidele mootorratturitele turvalist teekonda maanteel ning meeldivat merereisi!


Puudega reisijale

Sooduspileti ostmine

Kui ostad pileti kassast, esita teenindajale isikut tõendav dokument ja soodustuse saamiseks vajalik dokument.
Et saaksid sooduspileti osta e-teenindusest:

Seejärel märgib klienditoe spetsialist Sinu e-teeninduse kontole, et Sul on õigus osta puudega isiku reisija ja sõiduki pileteid. Sooduspileti ostmiseks pead olema e-teenindusse sisse logitud. Soodustuse saamiseks vajalikku dokumenti võidakse kontrollida sadamas.

NB! Sügava puudega või kuni 16-aastast puudega isikut või sügava või raske nägemispuudega isikut vedav sõiduauto või kuni 3500 kg täismassiga sõiduk saab laevale eelisjärjekorras. Selleks ei ole sadama kassast pileti ostmisel vaja eraldi osta eelisjärjekorra õigust.

Sadamas ja laeval


Lapsega reisijale

Sadamas

Laevale minek

Laevas


Lemmikloomaga reisijale

Üldine

Lemmikloomaruum

Lemmiklooma ruumis on:

Viibides laeval ettenähtud alal


Grupireiside meelespea

Piletite ostmine

Sadamas ja laeval


Ohtlikud veosed

Reisi info

Vastavalt eeskirjadele toimub ohtlike veoste ülevedu erireisidega. Ohtlike veoste reisidel ei tohi reisijate koguarv ületada 1 inimest laeva üldpikkuse 1 meetri kohta.

Ohtlike veoste reisidele on piletite eelmüük avatud kuni lubatud reisijate arvu täitumiseni. Lubatud reisijate arv on laevade lõikes erinev.

Ülevedu toimub graafikus vastavalt märgistatud väljumistel. Sadamas peab kohal olema vähemalt 20 minutit enne reisi väljumist, võimalikest reisiga kaasnevatest muudatustest tuleb vedajat teavitada vähemalt 2 tundi ette.

Kui ohtlikke veoseid plaanitud reisidele vastavalt kehtestatud ajakavale registreeritud ei ole, siis muudetakse reis tavareisiks.

Nõuded ohtlike veoste vedajatele

2. ja 3. klassi kuuluvate ohtlike veoste ülevedu peab olema kooskõlastatud vedajaga sama päeva reisidele kella 9:00-ks ja hommikustele reisidele eelmise tööpäeva õhtuks kella 20:00-ks.

Ohtlike veoste reisidele on kohustus planeerida veosed, mis sisaldavad:

Kooskõlastamiseks on vajalik esitada vormikohane ohtliku lasti deklaratsioon ning veoki andmed läbi e-teeninduse.

Juhul kui nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud ohtliku lasti deklaratsioon ning ohutusjuhend on esitatud eelnevalt läbi e-teeninduse või TS Laevad OÜ klienditoele, siis edastatakse vastavad dokumendid kaiteenindajale või madrusele ja laeva kaptenile TS Laevad OÜ klienditoe vahendusel. Ohtliku lasti deklaratsioon kuulub säilitamisele laevas.

Juhul kui veoseks on põlevvedelikud leekpunktiga üle 61° C (kütteõli), võib planeerida reisi graafikujärgsete reisidega ning etteteatamine vedajale ei ole vajalik. Oluline on esitada lasti vastavust tõendav dokument kas pileti ostmisel või elektrooniliselt TS Laevad OÜ klienditoele (info@praamid.ee), mis tõendab lasti vastavust eelpool nimetatule.

Koha broneerimine

Vedajal on võimalus läbi e-teeninduse osta e-pilet soovitud reisile ja laadida e-pileti juurde ohtliku veose digiallkirjastatud deklaratsioon või täita ohtliku veose deklaratsiooni vorm. Sellisel juhul ei pea sadama kassasse enne reisi pöörduma.

Sadamas

Sadamas reastuvad ohtlike veoste veokid kaldameeskonna poolt määratud ritta või eraldatud alale. Veosed leekpunktiga üle 61° C (kütteõli) suunatakse sadamaalal suurte veokite ritta.

Ohutusnõuded ohtlike veoste reisil

Ohtlike veoste reisi ajal peavad kõik reisijad sõidukitest ja laevatekilt lahkuma. Reisi ajal on suitsetamine laeval rangelt keelatud.

Laeva kaptenil on õigus keelduda ohtliku veose laadimisest laevale, kui esitatud deklaratsioon on puudulik, või esitatud vahetult enne reisi algust, või kui see on vajalik ohutuse tagamiseks ja ajagraafikus püsimiseks.

Laeva kaptenil on õigus ohtlike veoste sõidukid paigutada tavareisidele, kui reisijate arv on lubatud nõuete piires.


Tingimused heina veoks

Üldinfo

Hein on kergesti süttiv materjal (UN 1327, klass 4.1) ning seetõttu peab heinakoorma vedu reisiparvlaevadel toimuma vastavalt IMDG koodeksi nõuetele.

Nõuded heinakoorma vedajatele


Suuremõõtmelised veosed

Üldinfo

Suuremõõtmeline veos on laiem kui 2,5 m ja/või kõrgem kui 4,0 m.

Raske veos on üle 10-tonnise teljekoormusega või üle 40-tonnise täismassiga.

Erimõõtmeline veos on laiem kui 4 m ja/või kõrgem kui 4,5 m ning raskem kui 40 tonni.

Meie laevadel on vaba läbisõidukõrgus 4,5 m, koridori laius sellel kõrgusel on 5,7 m. Maksimaalselt võib veos kaaluda 40 tonni ja maksimaalne teljekoormus on 13 tonni.


Koha broneerimine

Suuremõõtmelise või raske veose ülevedu tuleb 2 tööpäeva enne soovitud reisi broneerida praamid.ee klienditoe vahendusel telefonil 618 1310 või e-posti aadressil info@praamid.ee.

Erimõõtmelise veose üleveo võimaluse välja selgitamiseks tuleb vastav taotlus esitada 14 tööpäeva enne soovitud reisi TS Laevad klienditoele (info@praamid.ee). TS Laevad meeskond hindab võimalusi üleveoks juhtumi põhiselt ning teavitab taotluse esitajat 3 tööpäeva enne soovitud reisi aega.

Broneerimisel/ taotluse esitamisel tuleb teatada:

Klienditoe vahendusel eelbroneerides vormistame ka pileti klientidele, kes on lepinguline klient ja kellele on kinnitatud krediit. Klientidel, kes lepingut sõlminud ei ole, tuleb enne laevale pääsu pilet sadama kassas aktiveerida.

Virtsu-Kuivastu liinil on suure- ja erimõõtmelisi veoseid võimalik vedada 1. juunist kuni 31. augustini järgmistel väljumistel:

Pileti hind

Suuremõõtmelise või raske sõiduki või selle haagise kohta kehtivad erihinnad vastavalt hinnakirjas kehtestatud erikoefitsentidele. Näiteks, kui haagis on suuremõõtmeline ja seda vedav sõiduk on normaalmõõdus, arvestatakse erikoefitsent ainult haagisele. Kõik hinnad on toodud hinnakirjas.

Sadamas

Sadamaalale saabudes tuleb järgida eelnevalt kokkulepitud sõidujuhiseid ning reastuda kaldameeskonna määratud ritta või eraldatud alale.

Laeva kaptenil on õigus keelduda suuremõõtmeliste ja raskete veoste paigutamisest laevale, kui üleveo soovist ei ole ette teatatud ning kinnitust ära oodatud, veos võib kahjustada laeva või on oht hilineda graafikujärgsele reisile.


Elusloomade veosed

Elusloomade veo korraldaja peab tagama:

Elusloomade vedu toimub üldjuhul erireisidega, mis on märgitud reisigraafikus. Reisigraafikus märgitud elusloomade reisile on loomade veo korraldajal õigus soetada e-teenindusest pilet, mis tagab erireisile saamise.

Vedajal on õigus kinnitatud tüüptingimuste punkti 6.13 alusel keelduda selliste sõidukite ja (neil asuvate) kaupade vedamisest, mis võivad kahjustada parvlaeva, sellega veetavaid muid sõidukeid, kaupu või reisijaid.

Laeva kaptenil on õigus keelduda veose laadimisest laevale, kui veos võib kahjustada laeva, reisijaid, või kui see on vajalik ohutuse tagamiseks ja ajagraafikus püsimiseks.

Üldised nõuded veovahendile ning loomade veole sätestab Loomakaitseseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/752892.